Stanovy občanského sdružení

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Název sdružení: ŽIVOT JE HRA o.s.
Sídlo sdružení: Kostelní 793, 289 12 Sadská

ČLÁNEK II – CÍL ČINNOSTI

Občanské sdružení ŽIVOT JE HRA je dobrovolné sdružení otevřené všem příchozím, kteří splní níže uvedené podmínky pro vznik členství ve sdružení. Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům, starším generacím a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

Jeho hlavními cíli je:

 1. Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti i senioři – široká veřejnost.
 2. Zaměřit se na aktivní trávení volného času všech věkových skupin bez rozdílu, na integraci často izolovaných skupin (matky s dětmi, senioři) do společnosti. 
 3. Orientovat se na provozování rodinného centra v Sadské, na organizování kurzů a programů pro děti a jejich rodiče, pro seniory. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby pro maminky.
 4. Zaměřit se na řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám či osamoceným starším lidem, prevence kriminality a drogové závislosti. 
 5. Organizovat vzdělávací a zábavné programy.
 6. V rámci centra pořádat akce pro veřejnost, navozovat vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, čímž dojde k rozvoji komunity.
 7. Prostřednictvím centra ve spolupráci s cestovními agenturami pořádat zájezdy pro všechny věkové skupiny s aktivním programem relaxačně-sportovně-vzdělávacího typu.
 8. Vybudovat a aktivně provozovat venkovní rodinné hřiště v Sadské určené ke sportovním aktivitám i relaxaci pro všechny věkové kategorie.  

 

ČLÁNEK III – ČLENSTVÍ

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku.
 2. O členství rozhoduje rada na základě písemné přihlášky
 3. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož výši stanoví rada.
 4. Vznikem členství se předpokládá souhlas členů se stanovami sdružení (cíle jsou uvedeny ve stanovách).
 5. O členství obdrží každý člen potvrzení, jehož podobu stanoví rada.
 6. Členství zaniká:
 7. vystoupením člena písemným oznámením radě
 8. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě a výši stanovené
 9. úmrtím člena
 10. vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady
 11. zánikem sdružení

 

ČLÁNEK IV – ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Rada může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem sdružení. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba a valná hromada sdružení vyslovit předchozí písemný souhlas. Osoba, které bylo uděleno čestné členství nehradí členský příspěvek, není členem valné hromady a nemá právo hlasovat na valné hromadě. 

ČLÁNEK V. – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Člen má právo:
 1. podílet se na činnosti sdružení v souladu s cíli sdružení
 2. volit členy orgánů sdružení
 3. být volen do orgánů sdružení po dosažení 21 let věku
 4. účastnit se valné hromady a podílet se na jejím rozhodování způsobem stanoveným těmito stanovami sdružení
 5. být informován o činnosti sdružení a jeho hospodaření

 

 1. Mezi povinnosti člena patří:
 1. dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté, se kterými byl seznámen
 2. podporovat plnění cílů sdružení
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, byl-li zvolen
 4. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny  

ČLÁNEK VI. – ORGÁNY SDRUŽENÍ

VALNÁ HROMADA
je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení s výjimkou čestných členů. Valnou hromadu svolává rada sdružení dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Rada svolává mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně jedna polovina členů sdružení, člen rady, nebo dozorčí rada. 

Valná hromada zejména:

 1. rozhoduje o změnách stanov sdružení
 2. projednává úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, kterou rada následně zveřejní na internetových stránkách sdružení a v prostorách rodinného centra
 3. bere na vědomí rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
 4. rozhoduje o vyloučení člena sdružení;
 5. volí a odvolává členy rady sdružení
 6. volí a odvolává členy dozorčí rady
 7. rozhoduje o zániku sdružení jeho rozpuštěním a o souvisejícím majetkovém vypořádání

Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li nadpoloviční většina všech přítomných členů.

RADA
je statutárním orgánem sdružení. Rada je dvoučlenný orgán, jehož členové jednají a podepisují se jménem sdružení samostatně s výjimkou stanovenou těmito stanovami.  První členové rady jsou jmenováni přípravným výborem, po uplynutí funkčního období je rada volena valnou hromadou. Funkční období rady je tříleté.
Rada řídí běžný chod sdružení a vykonává úkoly stanovené těmito stanovami. Rada má povinnost minimálně týden předem oznámit písemně všem členům sdružení termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým. Rada může písemně pověřit člena k jednání jménem sdružení

DOZORČÍ RADA
je kontrolním orgánem sdružení. Dozorčí rada má 2 členy. První členové dozorčí rady jsou jmenováni přípravným výborem, po skončení funkčního období je dozorčí rada volena valnou hromadou. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opakovaná volba je možná.

Dozorčí rada kontroluje roční závěrku a výroční zprávu sdružení, dohlíží na dodržování zákonů a stanov sdružení při činnosti sdružení. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, navrhnout svolání mimořádné valné hromady.Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání rady s hlasem poradním. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti minimálně jednou za rok.

ČLÁNEK VII – ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Sdružení je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných sponzorských darů. Sdružení není založené za účelem podnikání.
Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:

 1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 2. výnosy majetku sdružení,
 3. příspěvky z veřejných rozpočtů,
 4. členské příspěvky
 5. mimořádné příspěvky

Získané zdroje použije sdružení pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhodne rada. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně vypracuje roční závěrku a výroční zprávu sdružení  a předloží ji valné hromadě ke schválení. 


ČLÁNEK VIII – ZÁNIK SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem. Sdružení dále zaniká dobrovolným rozpuštěním, o kterém  rozhoduje valná hromada. Návrh majetkového vypořádání připraví rada sdružení a předloží ho ke schválení valné hromadě.

ČLÁNEK IX – ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada.

 

V Sadské dne 9.6.2006

Za přípravný výbor sdružení:

Anna Kracíková

Hana Pánková

Karel Kracík

Petr Pánek

 
 


Web4ce 2012 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu